දුම්රිය මගීන්ට දැනුම්දීමක් – කිසිඳු හේතුවක් මත දුම්රිය නොනවත්වන දුම්රිය ස්ථාන මෙන්න

හුදකලා ප්‍රදේශ හරහා ධාවනය වන දුම්රියයන් අදාළ පොලිස් බලප්‍රදේශයන්හී දී නොනවත්වා ධාවනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරීවරයා සඳහන් කරනවා.

දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී ඩබ්ලිව්. ඩී. රංජිත් පත්මලාල් මහතා සඳහන් කරන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමයන් භාවිත කරමින් හෙට (09) සිට උදෑසන සහ පස්වරු කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය වන බවයි.

මේ අනුව පහත සඳහන් දුම්රිය ස්ථානවල කිසිඳු හේතුවක් මත දුම්රිය නොනවත්වන බව සඳහන් කරනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.