ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය දෙන්නේ නැත්නම් මම විශ්‍රාම යනවා – ජෝන් අමරතුංග

තමන්ට හිමි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ලබා නොදෙන්නේ නම් දේශපාලනයෙන් සමුගැනීමට ජෝන් අමරතුංග මහතා සූදානම් වේ.

මැතිවරණයකින් පරාජය වන්නට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් නොකිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්ප්‍රදාය බව ද ජෝන් අමරතුංග මහතා වික්‍රමසිංහ මහතාට මතක් කර දී තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුවේ පළමු නම ලෙස සඳහන් වන්නේ ජෝන් අමරතුංග මහතාගේ නමය.

පසුගිය මහ මැතිවරණයේ දී අන්ත පරාජයක් ලැබූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූයේ එක් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් පමණි.

මහ මැතිවරණය අවසන් වී මාස දෙකක් ගත වී ඇති මුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා නියෝජිතයකු පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙතෙක් පියවර ගෙන නොමැත.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙන්ම ජෝන් අමරතුංග මහතා ද 1977 දී පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ පුරා වසර 43ක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.