මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය ස්වාධීන වීමට අවධානය..

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වලදී ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ අවධානය යොමු වී ඇති බව එම පක්ෂයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මේ පිළිබඳව පක්ෂයේ උත්තරීතර මණ්ඩලයේ දී අවධානය යොමු වී ඇති බව සඳහන්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.