මර්වින් අගමැතිගේ ගුණ වයයි.. තනතුරක් දුන්නොත් භාරගන්නා බවත් කියයි..

ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගත් තීරණය අගය කරන බව හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දුටුගැමුණු රජුගෙන් පසු එවන් ක්‍රියාවකට ධෛර්යය තිබූ එකම නායකයා බවත් ඔහු පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට වගකීමක් භාර දුනහොත් එය ඉතා සතුටින් භාරගන්නා බව ද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

මර්වින් සිල්වා මහතා දැනට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධායකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.