විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම ගැන නිවේදනයක්

2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් බඳවාගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පමණක් සිදුකළ හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.moe.gov.lk  වෙත පිවිස අදාළ අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අවසන් දිනය 2020 සැප්තැම්බර් මස 25 වැනිදා ය.

2018 වර්ෂයේ අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත 2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් ඇතුළත් කිරී‍මට අදාළ ගැසට් නිවේදනය හෙට (04 ) ගැසට් පත්‍රයේ පළ කෙරේ.

මාර්ගගත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මතුවන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විමසීම රාජකාරී වේලාවන් තුළ දුරකතන අංක 0112787303, 0112787385, 0112787393, 0112787399, 0112787444 මගින් සිදුකළ හැකි අතර, ncoe_application@moe.gov.lk යන නිල විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් ද ගැටලු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.