වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

ITAK – 69,916 – ප්‍රතිශතය – 33.64% – ආසන 03

SLPP – 42,524 – ප්‍රතිශතය – 20.46% – ආසන 01

SJB – 37,883 – ප්‍රතිශතය – 18.23% – ආසන 01

EPDP – 11,310 – ප්‍රතිශතය – 5.44% – ආසන 01

SDPT – 10,064 – ප්‍රතිශතය – 4.84%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 207,837

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 17,019

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 224,856

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 287,024

Leave A Reply

Your email address will not be published.