දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 126,012- ප්‍රතිශතය – 32.65% – ආසන 03

SJB – 102,274 – ප්‍රතිශතය – 26.50% – ආසන 02

ACMC – 43,319 – ප්‍රතිශතය – 11.22%  – ආසන 01

NC – 38,911 – ප්‍රතිශතය – 10.80%  – ආසන 01

AITM – 29,379 – ප්‍රතිශතය – 7.61%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 385,997

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -16,347

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 402,344

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 513,979

Leave A Reply

Your email address will not be published.