පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP -‍ 220,566- ප්‍රතිශතය – 57.26% – ආසන 05

SJB – 80,183 – ප්‍රතිශතය – 20.81% – ආසන 02

MNA – 55,981 – ප්‍රතිශතය – 14.53% – ආසන 01

JJB – 9,944 – ප්‍රතිශතය -2.58%

UNP – 7,985 – ප්‍රතිශතය – 2.07%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 385,221

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 29,266

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 414,487

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 614,370

Leave A Reply

Your email address will not be published.