මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

ITAK – 79,460 – ප්‍රතිශතය – 26.66% – ආසන 02

TMVP – 67,692 – ප්‍රතිශතය – 22.71% – ආසන 01

SLMC – 34,428 – ප්‍රතිශතය – 11.55% – ආසන 01

SLPP – 33,424 – ප්‍රතිශතය – 11.22% – ආසන 01

UPA – 31,054 – ප්‍රතිශතය – 10.42%

SJB – 28,362 – ප්‍රතිශතය – 9.52%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 298,012

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 16,838

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 314,850

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 409,808

Leave A Reply

Your email address will not be published.