ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 35,701

SJB –  7,615

JJB – 3,841

UNP – 1359

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 49,879

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 2,644

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 52,523

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 54,098

Leave A Reply

Your email address will not be published.