මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – ගලගෙදර

ගලගෙදර ආසනයේ ජය පොහොට්ටුවට.

SLPP 24,888
SJB -8,575
JJB – 948
UNP -645

Leave A Reply

Your email address will not be published.