දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – කල්මුණේ

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කල්මුණේ ජන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SJB – 20,011

NC – 10,401

AITM – 10,130

ACMC – 6,380

ITAK – 3,110

SLPP – 2,721

UNP – 231

Leave A Reply

Your email address will not be published.