නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – කොත්මලේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොත්මලේ ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිඵලය නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 31822

SJB –  18599

UNP – 1936

IND01_D06 – 1004

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 57,807

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 5,818

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 63,625

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 81,175

Leave A Reply

Your email address will not be published.