කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 23,784

SJB – 5,512

JJB – 2,801

UNP – 1,062

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 33,577

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 1,701

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 35,278

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 36,530

Leave A Reply

Your email address will not be published.