කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – මාවනැල්ල

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවනැල්ල ආසනයේ ජය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමි විය.

SLPP – 103,139
SJB – 44,318
JJB – 4,763
UNP – 3,240

No description available.

Leave A Reply

Your email address will not be published.