බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – බදුල්ල

බදුල්ල ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ජය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට හිමි වී ඇත.

SLPP- 24943
SJB-10454
JJB-1356
UNP-555

No description available.

Leave A Reply

Your email address will not be published.