ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් සහ ETI ආයතනවල ව්‍යාපාරික කටයුතු අත්හිටුවයි

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් පීඑල්සී සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යන ආයතනවල ව්‍යාපාරික කටයුතු අද (13) සිට අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව මහ බැංකුව පවසයි.

මෙම තීරණය පසුගිය දා පැවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගෙන තිබේ.

2011 වසරේ සිට පැවති විවිධ අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් එම ආයතන දෙක මේ වන විට බංකොලොත්භාවයට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

අදාළ ආයතන යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජනවාරි මස 2 වන දා සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් එම ආයතනයේ මෙහෙයුම් සීමා කිරීම සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ බලතල සීමා කිරීම මෙන්ම අධීක්ෂණ කළමනාකාර මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබුණි.

පසුව තැන්පතුවලින් සියයට 30 ක ප්‍රමාණයක් තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවීමට ද පියවර ගත් බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේය.

ඊ.ටී.අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී.එල්.සී යන ආයතනවල නීති සහ රෙගුලාසි ප්‍රකාරව රක්ෂිත තැන්පත්කරුවන්ටවන්දි ගෙවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහ බැංකුව සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඊ.ටී.අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ සමස්ත තැන්පත්කරුවන්ගෙන් සියයට 75 කට පමණ තම සමස්ත තැන්පතු මුදල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි.

එමෙන්ම ඉතිරි සියයට 25 ක තැන්පත්කරුවන්ට තම මූලිකතැන්පතු මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 6 ක මුදලක් ලබා දීමට නියමිතය.

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී.එල්.සී ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන්ගෙන් සියයට 89 කට පමණ සමස්ත තැන්පතු මුදල ලබා ගැනීමටත් සෙසු තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 6ක මුදලක් ලබා දීමටත් පියවර ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.