මගේ පින්තූර ගහන්න එපා.. තමන් කළ වැඩ කියා ඡන්දය ඉල්ලන්න.. – ජනපති අපේක්‍ෂකයන්ට කියයි

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයන් තමන්ගේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා තම පින්තූරය භාවිත නොකළ යුතු බවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් දැනුම් දී ඇත.

ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා වෙත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් දැනුම් දී ඇත්තේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා තමන් පින්තූරයක් භාවිත නොකරන ලෙස ආහාර රජයේ සේවකයන් දේශපාලන කටයුතු යොදා නොගන්නා ලෙස දැනුම් දෙන ලෙසයි.

රජ්‍ය සේවයේ නිරත වන කිසිවෙකු දේශපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවිය යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් විසින් තමන් මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවල දී ජනාධිපතිවරයාගේ පින්තූර භාවිත කරන බවටත්, හා රාජ්‍ය සේවකයන් ඊට සම්බන්ධ කර ගන්නා බවටත් තොරතුරු ලැබී ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් සියලු ආණ්ඩුකාරවරුන්, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට සංස්ථා මණ්ඩල ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ප්‍රධානීන්ට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.