කරුණා අම්මාන් ලෙඩ වෙයි – සුව වූ පසු ප්‍රකාශයක් දෙන බව දන්වයි

අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවීම හේතුවෙන් තමන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට පැමිණීමට නොහැකි බව කරුණා අම්මාන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

ඔහුගේ නීතිඥයන් මගින් මෙම දැනුම් දීම සිදුකර ඇත.

සුවය ලැබූ පසුව තමන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන බවත් දන්වා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.