මුහුදු මහා විහාරයේ සංවර්ධන ක්‍රියා නැවැත්වීමට නියෝග

පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරයට අයත් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අවසන් මැණුම් වාර්තාව ලැබෙනතුරු කිසිඳු සංවර්ධන කටයුත්තක් නොකරන ලෙස පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත්වරයා දෙපාර්ශවයටම ඊයේ (22) නියෝග කර තිබේ.

අධිකරණ නියෝග මත පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පෙනී සිටි අම්පාර පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂවරයා මුහුදු මහා විහාරයට අයත් බව කියන ඉඩම්වල මැණුම් කටයුතු මෙතෙක් අවසන්ව නොමැති බවට කළ දැනුම්දීම සැළකිල්ලට ගනිමි් මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත

Leave A Reply

Your email address will not be published.