“සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් සමග පන්තියක් ම නොවන චිත්‍ර පන්තිය පවත්වන්නේ කොහොමද?” පෙරහුරුව

කො‍‍රෝනා මර්දනය කළාට පසුවත් සියලුදෙනා ප්‍රවේසම් විය යුතු බැවින් “සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් සමග පන්තියක් ම නොවන චිත්‍ර පන්තිය පවත්වන්නේ කොහොමද?” යනුවෙන් පන්තියක් ම නොවන චිත්‍ර පන්තිය ඒ පිළිබදව පෙරහුරුවක් 2020 ජුනි 25 බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10ට පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

මෙම වැඩසටහන සදහා‍ මහරගම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරිතුමා, කොට්ටාව පොලීසියේ ප්‍රජාපොලිස් ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිතුමා, කොට්ටාව බටහිර වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිතුමිය, මහරගම මහලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරිතුමිය ද සහභාගි වෙති.

‍මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට, ජනමාධ්‍යට වැඩි විස්තර සදහා මෙසේ සම්බන්ධවීමට හැකිය.
shanthakh@gmail.com, දුරකතනය 0 777 789 617.

Leave A Reply

Your email address will not be published.