යුද හමුදාවේ 71දෙනෙකුට උසස්වීම්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 71දෙනෙකුට උසස්වීම් ලබා දී තිබේ.

ජුනි මස 15 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාල උසස්වීම් ලබාදී ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව කර්නල් ධුරයේ කටයුතු කළ 41දෙනෙකු බ්‍රිගේඩියර් ධුරයට උසස් කර තිබේ.

ඊට අමතරව ලුතිනන් කර්නල් ධුරයේ කටයුතු කළ 30දෙනෙකු කර්නල් ධුරයට උසස් කර ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.