ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යන බස් රථ ගැන පැමිණිලි කරන්න දුරකතන අංකයක්

ඇතැම් පුද්ගලික බස් රථ ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යන බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇතැයි ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කමාන්ඩර් නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා සඳහන් ක‍ළේ, ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි 1955 දුරකතන අංකයට ලබාදිය හැකි බවයි.

අනතුරුව අදාළ පැමිණිලි බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය වෙත යොමු කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සමග මගී ප්‍රවාහන බස් රථවල ආසන සංඛ්‍යාව ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යෑම තහනම් බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.