මැයි 24 ඉරිදා සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරිනීතිය

මැයි 24 ඉරිදා සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

ඇඳිරිනීතිය පිළිබඳව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ඒ බව දන්වා සිටිනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.