ජනාධිපති ආර්යාවගේ වීඩියෝවකට සමාජජාලවල ඉහළ හරසර..

ජනාධිපති ආර්යා අයෝමා රාජපක්ෂ මහත්මිය කිසියම් ආගමික ස්ථානයකට ගිය අවස්ථාවක දී පටිගත කරන ලද වීඩියෝවක් සමාජජාලවල ඉමහත් ප්‍රතිචාර ලබමින් තිබේ.

එම ස්ථානයේ දී ඇයට විශේෂ කර සැලකීමට එහි බලධාරීන් උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ ඇය ඉතා කාරුණිකව එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ අන් ජනතාවට එය බාධාවක් වේ යැයි පවසමිනි.

අදාළ වීඩියෝව මෙහි දැක්වෙයි.

– Lanka C News

Leave A Reply

Your email address will not be published.