වාඳුරුප්ප ප්‍රදේශයට ගංවතුර තත්ත්වයක්

වලවේ ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් අම්බලන්තොට වාඳුරුප්ප ප්‍රදේශයට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් නිවාස 10ක් පමණ ජලයෙන් යටවී ඇත.

ප්‍රදේශයේ ජනතාව කියා සිටින්නේ උදැසන 4.30 පමණ මෙම ගංවතුර තත්ත්වය ඇතිවූ බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.