‍විදුලි බිල්පත්වල වැඩි ගාස්තුවක් සටහන් කිරීම අත්වැරදීමක් – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය

ඇතැම් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි බිල්පත්වල වැඩි ගාස්තුවක් සටහන් කිරීම විදුලිබල මණ්ඩලයේ අත්වැරදීමකින් සිදු වූවක් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව එම තත්ත්වය වහාම නිවැරැදි කර නිවැරැදි බිල්පත් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදෙන ලෙස විෂය භාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇති බව අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

මාස දෙකක විදුලි ගාස්තු ලෙස වැඩි මිල ගණන් සඳහන් කරමින් ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් ලැබී ඇති බවට මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයාට තොරතුරු ලැබී තිබුණි.

එහිදී සිදු කළ සොයා බැලීමක දී අනාවරණය වී ඇත්තේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතපසුවිමක් හේතුවෙන් එම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව එය වහාම සකස් කර නිවැරැදි විදුලි බිල්පත් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහල නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව විදුලි බිල්පත් ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.