රජයට විදෙස් තානාපති කාර්යාල සතුටු කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නෑ

රජයට විදෙස් තානාපති කාර්යාල සතුටු කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නැති බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

රජයේ එකම අරමුණ රටේ යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම පමණක් බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

– ITN

Leave A Reply

Your email address will not be published.