හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය අනුව යා හැකි අය ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය අනුව නිවසින් පිටව යාමට අවසර හිමිවන්නේ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවලට පමණක් බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කර ඇති අවස්ථාවල නිවෙස්වලින් බැහැර යෑමට මෙය කිසිසේත් අදාළ නොවන බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටින්නේ.

කිසියම් ප්‍රදේශයක් හෝ ගම්මානයක හෝ අවදානම් කලාපයක් ලෙස නම් කර ඇත්නම් එවැනි කලාපවල ඇතුළුවීමට හෝ ඉන් පිටවීමට හෝ කිසිවෙකුට අවසර නොලැබේ.

නිවසින බැහැර යාමට හැක්කේ පහත පරිදි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සහිත පුද්ගලයන්ටය :

සඳුදා              : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 1 හෝ 2 ඇති අය
අඟහරුවාදා     : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 3 හෝ 4 ඇති අය
බදාදා             : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 5 හෝ 6 ඇති අය
බ්‍රහස්පතින්දා   : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 7 හෝ 8 ඇති අය
සිකුරාදා         : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 9 හෝ 0 ඇති අය

Leave A Reply

Your email address will not be published.