බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ 2019 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස පැවැත්වූ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල මෙලෙස නිකුත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව www.results.exams.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වෙයි.

මෙම විභාගය සදහා 47,722දෙනෙකු අයදුම්කර තිබූ අතර ඉන් 23,647දෙනෙකු විභාගයට පෙනී සිට ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේය.

ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛන ඉදිරියේ දී දහම් පාසල් ප්‍රධානාචාර්යවරුන් වෙත නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.