සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමයෙන් රතු එළියක්

සිය ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබෙන්නේ නම් ලබන 06 වන දිනෙන් පසු සියලු අතිරේක රාජකාරී කටයුතුවලින් ඉවත් වන බව සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය පවසයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ග්‍රාම නිලධාරීන් සහ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට සමාන කාර්යය භාරයක් සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් ද සිදුකරන බවයි.

එහෙත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා මුව ආවරණ, අත් ආවරණ ඇතුළු ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල ලබා දී නොමැති අතර දීමනා, හා චක්‍රෙල්ඛ මගින් ආවරණය කිරීම්වල දී සංවර්ධන නිලධාරින් නොසලකා හැර ඇති බව එම සංගමය පවසයි.

මෙම ගැටලු සදහා ලබන 06 වන දිනට පෙර පිළිගත හැකි විසදුමක් නොලැබෙන්නේ නම් සියලු අතිරේක රාජකාරීවලින් ඉවත්වීමට කටයුතු කරන බවයි සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත ද ලිඛිත දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.