මේ වන විට ලංකාවේ කොරෝනා රෝග තත්ත්වය

අද හවස් වෙද්දී කොරෝනා රෝගීන්න් ගණන 91 දක්වා ඉහලට ගොස් තබේ.

ඒ ඊයේ රාත්‍රී තහවුරු වූ රෝගීන් 04 දෙනා සහ අද වාර්තා වු රෝගීන් 05 දෙනාද සමගින්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.