ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ද සුරා සැල් ඇරීම තහනම් !

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන සෑම අවස්ථාවකම දිවයින පුරා සියලු මත්පැන් අළෙවි සැල් වසා තැබිය යුතු බව රජය දැනුම් දෙයි.

කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 24 අඟහරුවාදා උදේ 6.00 ට අවසන් කොට නැවත එදින සවස 2.00 ට  පැනවෙන අතර සෙසු පළාත් වල ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 23 සඳුදා උදේ 6.00 ට අවසන් කොට නැවත එදින සවස 2.00 ට පැනවේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.