අපි ලංකාවට ආදරෙයි… කොරෝනා වලින් මිදෙන්නට සුබ පතා චීනය එවූ සංවේදී වීඩියෝව

චීන ජාතිකයන්ගේ ආදරය මුසු කරමින් කොරෝනා වලින් මිදෙන්නට සුබ පතා චීන ජාතිකයින් සිංහලෙන් එවූ අතිශය සංවේදී
වීඩියෝ පටයකි මේ…

අවසන් වනතුරු බලන්න..

Leave A Reply

Your email address will not be published.