මෛත්‍රී සමගි බලවේගයෙන් බදුල්ලට

මෛත්‍රී සමඟි බලවේගයෙන් බදුල්ලට

හිටපු ඌව හා මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර ජනාධිපති නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණාරත්න මහතා සමගි ජන බලවේගයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක නාම යෝජනා ලැයිස්තුවට අත්සන් කරන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.