කොරෝනා වෛරසය වැඩියෙන් පැතිරෙන ප්‍රදේශ කිහිපයක් දැනුම් දෙයි!

කොරෝනා වෛරසය පැතිරීමේ අවධානය වැඩි ප්‍රදේශ කිහිපයක් ගැන මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පවසයි.

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශ, බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ සහ දකුණු පළාතේ ඇතැම් ප්‍රදේශ කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැඩි ප්‍රදේශ ලෙස හදුනා ගැනේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.