කුසල් ජනිත් යුග දිවියට (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයාමේ සුපිරි පිතිකරු කුසල් ජනිත් යුග දිවියට පිවිස තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ විවහ මංගල උත්සවය මේ වන විට කොළඹ පිහිට හෝටලයක මේ වන විට පැවැත්වෙනවා.

ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.