මත්පැන් සඳහා රටින් එත​නෝල් ගෙන ඒම තහනම්

මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරන එත​නෝල් ආනයනය වහා අත්හිටුවීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන ඇමැතිවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ නියෝගය අනුව ඊයේ (1 වැනිදා) සිට මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා ගනු ලබන එතනෝල් ආනයනය කිරීම අත්හිටුවනු ලැබේ. දේශීය වශයෙන් එතනෝල් බහුලව නිෂ්පාදනය කරන බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.