කාන්තා මැරතන් රන් පදක්කම හිරුනි විජේරත්නට

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මැරතන් තරගයේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ හිරුනි කේසරා විජේරත්න සමත් වුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.