ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩ භාර ගනී Photos

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී වැඩ භාර ගත්තේය.

මෙම අවස්ථාවට ආරක්ෂක ලේකම් තුමා , ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු සහ පොලිස්පතිවරයා සහභාගී වූහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.