අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධුරය ගාමිණී සෙනරත්ට

හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණී සෙනරත් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.