කිසිදු දිස්ත්‍රික්කයක නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කර නෑ-මහින්ද දේශප්‍රිය

කිසිදු දිස්ත්‍රික්කයක තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල එම දිස්ත්‍රික්ක මධ්‍යස්ථාන වෙත ලැබී නැතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.