මධුමාධව ඉල්ලා අස් වෙයි

පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා එම පක්ෂයේ ඔහු දැරූ සියලු තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස් වි ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.