ලින්ඩ්සේ අභිමන් 2019

කොළඹ .03 ලින්ඩ්සේ බාලිකා විද්‍යාලයිය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සෞන්දර්ය කුසලතා විදහා දක්වන “ලින්ඩ්සේ අභිමන් 2019” ප්‍රසංගය සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සඳුදා සවස 4.00 සිට මහරගම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයිය ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. විද්‍යාලයීය දැරියන්ගේ ගායන, නර්තන වාදන කුසලතාවන් එළිදක්වන මේ සෞන්දර්ය මංගල්ලය සඳහා මේ දිනවල පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු වෙනවා.
පුහුණුවීම් අතරතුර ගත් දර්ශන කිහිපයක් පහලින්

Leave A Reply

Your email address will not be published.