පිළියන්දලින් බෞද්ධ හඬ මතුවේ.. Video

අද උදැසන පිළියන්දල නගර මධ්‍යයට පැමිණි පිළියන්දල කැස්බෑව තරුණ භික්ෂු සංවිධානය සාමකාමී නිහඬ විරෝධතාවක් මගින් නගරයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළා.

ඒ කැස්බෑව නගර සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ බෞද්ධ යෝජනා 06 ක් පිළිබඳව පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ සිටින ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.