වේගවත් ත‍්‍රස්ත මර්ධනයට අති නවීන හමුදා බුදධි අංශයක්

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් නවතම සන්නද්ධ බුදධි අංශයක් පිහිටවීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව අද පුවත්පත් වාර්තා කර ඇත.

අද වන විට ජාතික ආරක්ෂාවට එල්ල වී ඇති අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා සහ ජාතික ආර්ථිකයේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් මෙම බුද්ධි බලකාය පිහිටු වීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටී.

මෙම නව බුද්ධි බලකාය අති නවීන තාක්ෂණික උපක්‍රමවලින්ද සන්නද්ධ කිරීමට නියමිත බවද සදහන්ය.

2009 වසරේ යුද්ධය අවසන් වන විට බුද්ධි බලකා 03ක් මෙරට තුල පිහිටුවා තිබූ අතර ඉන්පසුව 2015 වසර වන විට බුද්ධි බලකා 07 දක්වා එවකට පැවති රජය විසින් වර්ධනය කරනු ලැබ ලැබ තිබිණි.

මේ අනුව එය පිහිටවනු ලැබුවොත් එය අටවැනි බුද්ධි බලකාය වනු ඇත.

cnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.