පිපිරීම් විමර්ශනය සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිස් කණ්ඩායමක් දිවයිනට

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ පිපිරීම් මාලාව සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර (INTERPOL) පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක සිදුවූ පිපිරීම් පිළිබඳව අදාළ තොරතුරු විමර්ශනය කිරීමට සහ අදාළ පිපිරීම් සිදුකළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලීසියේ පූර්ණ සහයෝගය ලංකාවට ලබා දෙන බව ඔවුන් සඳහන් කර ඇත.

ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලීසිය ඔස්සේ ලබා දිය හැකි සියලුම දත්ත ලබා දීමටත් ජාත්‍යන්තර පොලීසිය සතු පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ තොරතුරු ද විමර්ශන කටයුතු වෙනුවෙන් ලබා දීමට ද ඔවුන් කැමැත්ත පළ කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.