මිය ගිය ලාංකිකයින් සිහිපත් කරමින් අයිෆල් කුළුණේ විදුලි බුබුළු නිවා දමයි

දිවයිනේ ස්ථාන 08ක සිදුවූ පිපිරිමේන් මිය ගිය පිරිස සිහිපත් කරමින් ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණේ විදුලි බුබුළු නිවා දමා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.