පෞද්ගලික බස් ධාවනය ඇරඹේ

පෞද්ගලික බස් ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු සිදු කර ඇති බව ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසයි.

දුර ගමන් බස් රථ ධාවනයද මෙ වන විට පෙර පරිදි සිදු කිරිමට කටයුතු කර ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.