සමාජ මාධ්‍ය නවතී

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල සමාජ මාධ්‍ය තාවකාලිකව නතර කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව ෆේස්බුක්, වට්ස් ඇප් , වයිබර්, ට්විටර් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය වලට පිවිසීම මේ වන විට අවහිර කොට තිබෙනවා. අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිර යාම හේතුවෙන් ඒවා සාමය පවත්වා ගැනීමට තර්ජනයක් විය හැකි බැවින් මේ ආකාරයට තාවකාලිකව සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කොට තිබෙනවා

Leave A Reply

Your email address will not be published.